Програма розвитку 2021
опубліковано 19 березня 2021 року о 14:12

РІШЕННЯ

 Про затвердження сільської  Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новопавлівської сільської  територіальної громади на 2021 рік

 


          З метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку Новопавлівської сільської  територіальної громади, відповідно до положень Конституції України, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 75 від 30.03.2016 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Новопавлівської сільської  територіальної громади на 2021 рік (додається).

            2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ сільської ради, контроль – на постійну комісію сільської ради питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

СІЛЬСЬКИЙ   ГОЛОВА                                                 М. ГАВРИЛОВ


с. Новопавлівка

24 грудня 2021 року

№ 37 - 2/VIIІ

Додаток 1

до рішення сільської ради

24.12.2021 № 37-2/VIIІ


ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Новопавлівської сільської  територіальної громади на 2021 рік.


Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новопавлівської сільської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена фінансовим відділом Новопавлівської сільської ради з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету (зі змінами).

 Програму розроблено з метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку території, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності та динамічного росту усіх галузей, як основи для покращення якості життя і зростання добробуту мешканців громади.

            У Програмі наведено аналіз економічного і соціального розвитку території протягом 2020 року та представлені прогнозні показники соціально-економічного розвитку регіону в цілому та у розрізі окремих галузей, які заплановано у 2021 році.

            Протягом 2021 року головні зусилля будуть спрямовані на економічне зростання, справедливої оплати праці, повноцінного відтворення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці для досягнення головної мети розвитку – підвищення добробуту громадян.

Фінансування заходів Програми у 2021 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, за рахунок фінансової підтримки з державного та обласного бюджетів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

І. Зменшення економічних дисбалансів

 

1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва


Пріоритетним напрямком політики економічного зростання регіону є формування приватного сектора в економіці, підтримка розвитку і зміцнення малих і середніх підприємств.

Розвиток підприємництва є однією з неодмінних і необхідних умов становлення ринкових відносин. Мале підприємництво сприяє відродженню виробництва, вирішенню проблеми зайнятості населення.

Чисельність суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осібстаном на 01 грудня 2020 року становить 31 особи (що більше у порівнянні з минулим роком на 1 особу). Всього торгових точок   23, з них 2 заклади ресторанного господарства,7 продовольчих магазинів, 10 примислових, 3 змішаного типу, 1 аптека.

У 2021 році з метою розвитку малого підприємництва передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

оприлюднення інформації щодо розвитку малого та середнього бізнесу через засоби масової інформації;

обмеження бюрократичного тиску і бар’єрів на шляху створення та функціонування підприємницьких структур;

ефективна співпраця органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднань у вирішенні економічних та соціальних питань громади.


2. Інвестиційна діяльність

 

У 2021 році за рахунок усіх джерел фінансування планується залучати  інвестиції в основний капітал. Перелік об’єктів, роботи у 2021 році та основні прогнозні показники протягом року будуть уточнюватися як «Капітальне будівництво»

 

3. Демографічна ситуація


Населення Новопавлівської ОТГ станом на 01.01.2021 за прогнозом буде становити 3620 осіб,  них : віком від 16-59 років – 1993 осіб;

дітей віком до 16 років – 442 особи.

Зменшення пояснюється великим показником смертності серед населення, низькою народжуваністю та міграцією молоді з території. Середня очікувана тривалість життя при народженні становить – 67 років.

Актуальні питання:

недостатнє стимулювання народжуваності;

зниження чисельності населення громади.

Головна мета: створення необхідних умов для нормалізації процесів природного і механічного відтворення населення шляхом збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, захисту інвалідів та людей похилого віку.

 Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями у 2021 році передбачається:

стимулювання народжуваності шляхом забезпечення підтримки сімей з дітьми;

проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

            створення сприятливих умов для поєднання професійної зайнятості з материнством;

            забезпечення призначення та виплату допомоги при усиновленні дитини;

            забезпечення підтримки багатодітних сімей;

забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, у тому числі пільгових категорій;

реалізація комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, забезпечення населення якісною питною водою, продуктами харчування.


4. Зайнятість населення та ринок праці


Актуальні питання:

підвищення професійної підготовки та конкуренто спроможності незайнятого населення;

працевлаштування соціально незахищених категорій громадян, які потребують соціального захисту;

підвищення мотивації та стимулювання заінтересованості роботодавців до працевлаштування незайнятого населення.


Головна мета: сприяння ефективній зайнятості населення, ефективне використання робочої сили та соціальний захист неконкурентоспроможних верств населення.

Одним із дієвих пунктів є створення робочих місць і забезпечення збереження існуючих.

Вищезазначене питання перебуває на постійному контролі у голови Новопавлівської ТГ.

За підрахунками  загальна чисельність працюючих у громаді становить 1100 чол., враховуючи фізичних осіб - підприємців та найману працю у фізичних осіб.

По галузях економіки чисельність працюючих становить:

у сільському господарстві– 574 чол.

у роздрібній та оптовій торгівлі- 56 чол;

у бюджетній сфері- 172 чол.;

у державному управлінні –21 чол.

 Основні заходи для розвитку сфери у 2021 році:

забезпечення розширення сфери застосування праці за рахунок збереження діючих та створення нових робочих місць;

детінізація трудових відносин шляхом посилення державного контролю за дотриманням законодавства про працю;

підвищення ефективності роботи з працедавцями на предмет пошуку вільних робочих місць та вакантних посад;

розширення інформаційних та консультативних послуг щодо залучення до трудової діяльності молоді;

залучення громадян до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах;

сприяння працевлаштуваннюнезайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;

забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітним та залучення до громадських робітбезробітних громадян;

посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.       


5. Доходи населення та заробітна плата

 

Один з основних чинників зростання добробуту населення – це збільшення розміру грошових доходів громадян, зокрема, заробітної плати як основного їх джерела, що, у свою чергу, впливає на розв’язання соціально-економічних проблем території, відтворення робочої сили, а також на розвиток виробництва.      

Очікуваний фонд оплати праці працівників становитиме 30,6 млн. грн. (10 % до очікуваного рівня 2020 року). Середньомісячна заробітна плата прогнозується в розмірі 9000 грн., ріст заробітної плати планується за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та підвищення середньомісячної заробітної плати у сільському господарстві, як основної галузі громади.

Актуальне питання:

низький рівень оплати праці,

високі тарифи на енергоносії

Головна мета: забезпечення зростання доходів населення, сприяння зменшенню диференціації оплати праці, детінізація виплати заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, а також недопущення виникнення нової заборгованості з оплати праці.

 

Питання виплати заробітної плати та збільшення доходів населення постійно знаходиться на контролі.

Основні завдання на 2021 рік:

зростання середньомісячного розміру заробітної плати робітників, зайнятих у галузях економіки;

подальше підвищення рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери;

забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання;

здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці з метою забезпечення захисту права працівників на своєчасне отримання заробітної плати;

забезпечення виконання умов колективних договорів з питань оплати праці у повному обсязі.

6.Пенсійне забезпечення та соціальне страхування


Основними проблемами з даного питання які потребують вирішення, є:

виплата заробітної плати «у конвертах», що суттєво впливає на наповнення бюджету Пенсійного фонду, а в майбутньому - на наявний страховий стаж та розмір пенсій;

виплата заробітної плати в розмірі менше мінімальної.

Основними завданнями на 2021 рік є:

виконання програм Уряду, спрямованих на поліпшення пенсійного забезпечення громадян України;

співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення виплати заробітної плати працюючим громадянам у розмірах не менше мінімальної для повноти зарахування страхового стажу в майбутньому;

інформування населення щодо змін в пенсійному законодавстві через засоби масової інформації;

виявлення нелегальних робочих місць для забезпечення соціального захисту громадян у майбутньому.

           

7. Соціальне забезпечення

 

В основу пріоритетів соціальної політики на території громади покладено посилення захисту соціально вразливих верств населення шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги та соціальних послуг.

На території Новопавлівської громади працює КЗ: «Новопавлівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Межівського району Дніпропетровської області , який  має два відділення і працює 15 осіб :

Відділення соціальних послуг вдома ;

Відділенні адресної натуральної та грошової допомоги.
Комунальний заклад "Новопавлівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

с.Новопавлівка в. Карпінського,24

tercentr-nov-otg@ukr.net


Лук’янчук Валентина Іванівна

15

кількість людей на обслуговуванні , 498чол


У відділенні адресної натуральної та грошової допомоги працює перукар, швачка  та робітник з комплексного ремонту надають такі види послуг :

- стрижки: на платній основі та безкоштовно , пошив та ремонт одягу, косіння бензокосою, розпил ,рубання та складання дров , заміна римб, занесення вугілля, заміна вимикачів, заміна держаків, рихтування забору, ремонт стільців, частковий ремонт колодязя. Працює пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації користується ними 25 чоловік .

За для покращення надання соціальних послуг територіальний центр проводить консультації з громадянами Новопавлівської територіальної громади які знаходяться в складних життєвих обставинах.

Актуальні питання:

поліпшення соціального становища найбільш вразливих верств населення;

удосконалення системи надання соціальних пільг;

недостатня поінформованість внутрішньо переміщених осіб стосовно їх прав та обов’язків відповідно до чинного законодавства України.

Головна мета: забезпечення якісного соціального рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, їх соціалізації та соціальної безпеки в суспільстві.

Основні завдання:

надання підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільше її потребують;

проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування та наданням грошової та натуральної допомоги;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення громади про зміни в законодавстві через уповноважених осіб сільської ради;

надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим категоріям населення, створеної при ТГ;

надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам, малозабезпеченим верствам населення;

сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення.


8. Податково-бюджетна діяльність

 


За 2020 рік доходи місцевого бюджету склали 32 331,306тис.грн..

            Доходи загального фонду місцевого бюджету виконано в сумі 31 943,749тис.грн., що становить 102,2% до уточнених планових показників місцевого бюджету, визначених на звітний період, надходження спеціального фонду становлять 387,557тис.грн., або 94,2% до плану.

            Склад доходів загального фонду місцевого бюджету наступний.

            Власні доходи загального фонду бюджету складають 19 702,551тис.грн..

            Субвенцій з державного бюджету отримано в сумі 8 437,800тис.грн., в тому числі:

освітня субвенція – 7 691,500тис.грн., або 100%;

медична субвенція – 746,300тис.грн., або 100%.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти НУШ – 175,310тис.грн., або 99,7%.

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 314,676тис.грн., або 83,9%.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 785,512тис.грн., або 100%.

Базова дотація – 2 527,900 тис.грн., або 100%.

У структурі власних доходів місцевого бюджету найбільшу питому вагу за фактичними надходженнями звітного року складають:

податок на доходи фізичних осіб -106,6% ;

єдиний податок -97,4%;

податок на майно - 103,9%.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік склали 32,394тис.грн., що становить 107,9% до планових показників на звітний рік.

Надходження податку на нерухоме майно за звітний період склали 29,396тис.грн., або 101% .

Загальний обсяг надходжень єдиного податку за 2020 рік склав 5 785,998тис.грн., планові показники виконані на 97,4%.

Надходження плати за надання інших адміністративних зборів та платежів за 2020 рік склали 1,916тис.грн.. Планові показники виконані на 123,6%.

Надходження від сплати за державне мито за 2020 рік склали2,478тис.грн., що становить 108,9% планових показників.

Обсяг спеціального фонду за 2020 рік склав 387,557тис.грн., в тому числі:

екологічний податок – 8,249тис.грн.;

власні надходження бюджетних установ – 379,308тис.грн..

Уточнені призначення по видатковій частині в цілому по місцевому бюджету за 2020 рік складають35 081,376тис.грн. виконання становить 31 826,463тис.грн., або на 91%, в тому числі видатки загального фонду при уточнених планових призначеннях звітного періоду 31 455,849тис.грн., виконано на 30 007,376тис.грн., або на 95,0%, видатки спеціального фонду при уточнених планових призначеннях 3 625,527тис.грн., виконано1 819,087тис.грн., або на50%.

Фінансування в цілому по деяких галузях у звітному періоді проведено в наступних розмірах:

державне управління – 5 273,391тис.грн., або63 % уточнених планових призначень на звітний рік по загальному та спеціальному фондах разом;

освіта – 18 070,569тис.грн., або на 95%;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 975,347тис.грн., або на 99%;

культура та мистецтво – 1 735,071тис.грн., або 97 %;

Протягом 2020 року по місцевому бюджету проведено своєчасну виплату соціально-захищених статей бюджету (заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та ін.).

На території громади було встановлено дитячі майданчики на загальну суму 120,0 тис.грн. (в тому числі в с.Антонівка). Проведено поточний ремонт ліній вуличного освітлення в с.Антонівське, с.Богданівка, с.Федорівське, с.Тарасівка та с.Новопавлівка на загальну суму 636,816 тис.грн.. Крім того було проведено поточний ремонт внутрішньої електропроводки та придбано електрообігрівачі в приміщенні бібліотеки в с.Антонівське на суму 34,363 тис.грн.

У 2020 році було виділено та освоєно кошти у вигляді «Іншої субвенції з місцевого бюджету» до бюджету Межівської селищної територіальної громади для проведення водогону у с.Антонівка та проведено поточний ремонт колонок для водогону в с.Богданівка на загальну суму 158,967 тис.грн..

Також впродовж 2020 року було проведено КР частини дорожнього автопокриття по вул.Центральна від буд.№14 до буд.№37 на суму 1 186,524 тис.грн.. Роботи на суму 1 039,257 тис.грн. будуть закінчені у 2021 році.

Впродовж 2020 року структурними підрозділами сільської ради вживалися всі заходи щодо недопущення збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості по місцевому бюджету.

Актуальні питання:

підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету в умовах бюджетної децентралізації;

підвищення ролі та відповідальності сільської ради у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку території громади;

забезпечення стійкого зростання економіки на інвестиційно-інноваційній основі;

упровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату, підвищення ефективності управління державним сектором економіки та його оптимізацію;

скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації до зайнятості в реальному секторі економіки;

проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни;

забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати та проведення розрахунків за спожиті енергоносії.

Головна мета: запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління державними фінансами, забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, підвищення конкурентоспроможності виробництва, забезпечення економного і раціонального використання коштів, підвищення результативності бюджетних видатків.

Основні заходи та завдання:

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;

скорочення податкового боргу до бюджетів кожного рівня (не менше ніж на 10 %);

забезпечення своєчасних та повних розрахунків установ бюджетної сфери та спожиті енергоресурси;

            вжиття заходів щодо легалізації доходів суб'єктів господарювання, що використовують схеми ухилення від сплати податків;

            посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень у підвідомчих бюджетних установах;

підвищення фінансової дисципліни розпорядників бюджетних коштів.

проведення роботи:

з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;

з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладення трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;

недопущення виникнення прострочених кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.

 

9. Фінансові ресурси

 

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти держбюджету, обласного, місцевого бюджетів, підприємств, благодійної громадської та натуральної адресної допомоги.

 

10. Конкурентна та антимонопольна політика

 

Конкурентна політика спрямована на формування і розвиток середовища, яке забезпечуватиме ефективне використання суспільних ресурсів, вільний вступ на ринок суб'єктів господарювання, свободу споживачів у виборі товарів широкого асортименту, кращої якості за нижчими цінами.

З метою сприяння розвитку економічної конкуренції у підприємницькій діяльності, демонополізації економіки, фінансової, матеріальної, інформаційної, консультативної підтримки суб’єктів господарювання громади у 2021 році передбачається продовжувати здійснювати наступні заходи:

            сприяння створенню нових суб’єктів господарювання;

            створення рівних умов доступу на товарні ринки суб’єктів господарювання;

дотримання конкурентних засад при здійсненні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість тільки у «Системі електронних закупівель ProZorro»;

 запобігання недобросовісної конкуренції підприємствами – монополістами.

 

11.Споживчий ринок товарів та побутових послуг

 

Основні завдання та заходина 2021 рік:

здійснення заходів щодо створення на ринках з продажу продовольчих товарів необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, виробленої безпосередньо втовариствах та особистих селянських і фермерських господарствах;

захист прав споживачів відповідно до вимог чинного законодавства;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання граничного рівня надбавок на основні соціально-значимі продукти харчування;

посилення контролю за якістю товарів, санітарно-гігієнічних умов їх продажу.


12.Транспорт

 

Мережа автомобільних доріг території ОТГ є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки громади та його соціальний розвиток.               На території Новопавлівської територіальної громади пролягає велика (близько 25 км) частина дороги державного значення Т 04-28. Ця дорога  проходить через усе  село Новопавлівка  та  представлена частково місцевими дорогами. А саме це частина вул. Центральна (історична назва Комунарівська), вул. Мостова та вул. Карпінського, та сполучає село Новопавлівку з селом Дачне, а також  вул.. Калинова в селі Дачне. Дані відрізки цих доріг мають  важливе соціальне значення для жителів громади, адже це основні центральні дорожні магістралі населеного пункту Новопавлівка, яке  є центральною садибою Новопавлівської сільської  територіальної  громади. Також на дорозі Т 04-28 знаходиться декілька стратегічних  об’єктів:  міст через річку Солона та  фортифікаційні споруди збройних сил України. Орієнтовна дата побудови мосту через річку Солона 1992 рік, на протязі всього часу він ні разу не ремонтувався. У 2014 році асфальтобетонне покриття даного відрізку дороги та і сам міст зазнали значного пошкодження під час руху військової техніки, в часи  проведення антитерористичної операції. В подальшому природні фактори  та  великий  потік автотранспорту  призвели до значної руйнації асфальтобетонного покриття, є значні тріщини в основній конструкції мосту.

   Дорога С040822, яка перебуває на балансі Департаменту  житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА, також пролягає по  території села Новопавлівка Межівського району Дніпропетровської області, завдяки їй  в напрямку Донецької області жителі нашої громади мають можливість доїхати до міста Покровськ Донецької області (відстань 40 км), близько 57 осіб жителів с.Новопавлівка працюють на гірничодобувних підприємствах міста, також жителі громади пов’язані з м.Покровськ іншими соціальними  питаннями (навчання студентів, близький доступ до розширених медичних послуг, можливість скупитися на великому речовому ринку та збути власну продукцію сільгоспвиробництва).

 По вищевказаних  дорогах пролягає маршрут шкільного автобусу, маршрути  пасажирських приміських перевезень, швидкої медичної допомоги, зосереджена велика концентрація закладів соціальної інфраструктури (школа, лікарняна амбулаторія, магазини, аптека, адміністративне  приміщення сільської ради, дві бібліотеки, клуб, два поштових відділення) та заклади виробничої інфраструктури.

Жахливий стан доріг викликає масове соціальне невдоволення населення, часто виникають аварійні ситуації, унеможливлюється безпечне перевезення учнів  шкільним автобусом, який вибивається із графіку руху, постійно мають місце його поломки. Бюджет  громади несе великі затрати на ремонти шкільного автобусу. Є  проблемним питанням вчасного  прибуття  швидкої медичної допомоги та пожежної машини на виклики   по селу Новопавлівка та до населених пунктів громади   село  Філія та село  Дачне.Основні завдання та заходи на 2021 рік:

- підтримка на належному рівні мережі автомобільних доріг, залучення інвестиційних ті інших  коштів  не заборонених законодавством на проведення капітальних та поточних ремонтів доріг у громаді.;

-забезпечення систематичного результативного контролю за роботою перевізників на лінії;

- продовження робіт по поточному та капітальному ремонту доріг.


13. Зв’язок

 

На території Новопавлівської ОТГ діють:

Новопавлівське відділення поштового зв’язку Павлоградського ЦПЗ № 7 Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта», кількість населення яке обслуговується 2136 чол;

філія « Укртелекому» яка обслуговує 491телефонну точку;

пересувне відділення поштового зв’язку, яке обслуговує 396 чол.

Частка домогосподарств, що має доступ до мережі Інтернет у загальній кількості домогосподарств сільської територіальної громади становить 65,0%.

Послуги Інтернету надають:

- ПАТ «Укртелеком» (сполучення ADSL). Охоплення території – за наявності підключення до телефонної лінії.

- «Інтертелеком» (сполучення CDMA).

- «ПростоНет» (сполучення FTTH).

-«Візит»

                                                        

Основним друкованим представником засобів масової інформації на території Новопавлівської територіальної громади є місцева газета «Вісті Новопавлівської громади» та  районна  газета «Межівський меридіан».

Інші засоби через які може здійснюватися донесення інформації в громаді - це регіональні провідні ЗМІ: Газета «Вісті Придніпров’я», Газета «Зоря», Інтернет – спільноти.

Сайти: офіційний сайт Новопавлівської сільської ради (https://novopavlivska.otg.dp.gov.ua/ua), фейсбук сторінки https://www.facebook.com/novopavlivska.gromada    та https://www.facebook.com/Вісті-Новопавлівської-громади-2393029637579049

Сайт Межівської районної ради та Межівської районної державної адміністрації (http://www.megev-rn.dp.gov.ua/OBLADM/megev_rda.nsf/docs/41A83BD3500D12CFC225758B005DCB84?OpenDocument )


Актуальні питання:

подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного Інтернету (особливо у сільській місцевості), розширення мережі бездротового доступу до мережі Інтернет;

розробка та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

За останні роки набули ширшого розвитку нові види зв’язку (всі види мобільного зв’язку, платежі по кредитних договорах, послуги «електронний квиток» та інші).

Головна мета:

подальшого розвитку ІР-технологій та мережі Інтернет;

забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.

Основним завданням на 2021 рік є:

розвиток мережі широкосмугового доступу та мобільного зв'язку;

впровадження нових технологій та послуг, що відповідатимуть потребам суспільства та національним інтересам держави;

створення умов для впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

збільшення обсягів нових послуг, покращення їх якості, розширення телекомунікаційних мереж.

14. Охорона праці


З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища на 2021 рік планується:

посилення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

організація навчання з питань охорони праці керівників і фахівців підприємств, установ та організацій Новопавлівської ОТГ;

усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання та населення з питань охорони праці;

забезпечення проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на шкідливих та небезпечних роботах, а також щорічного обов'язкового медичного огляду згідно ст. 17 Закону України «Про охорону праці»;

надання допомоги в організації проведення атестації робочих місць з небезпечними і шкідливими умовами праці та здійснення контролю за приведенням їх у відповідність з вимогами нормативних актів;

забезпечення перегляду інструкцій з охорони праці в розрізі виробництв і професій, приведення їх у відповідність до вимог законодавчих актів з охорони праці, змін та доповнень до них.

ІІ. Розвиток сільських територій

 

1.Агропромисловий комплекс і розвиток села

 

Сільське господарство залишається основною ланкою економіки Новопавлівської громади. Галузь представлено 24 сільськогосподарськими підприємствами та одноосібниками Земельний фонд складає 32702 га., в тому числі сільськогосподарські угіддя -28877,2 га, з нихв обробітку рілля – 23298,7 га.

Актуальні питання:

підвищення врожайності сільгоспкультур завдяки вирощуванню високоврожайних сортів та гібридів зернових культур, розвиток селекції та насінництва, закупівля засобів захисту рослин від шкідників, хворіб та бур’янів;

дотримання сівозмін у вирощуванні зернових та технічних культур,використання енергозбережних технологій обробітку ґрунту;

висока собівартість виробленої сільгосппродукції;

зменшення енергозалежності агропромислового комплексу;

стійке зменшення поголів’я великої рогатої худоби;

відсутність ефективного фінансово-економічного механізму державної підтримки аграрного виробництва;

створення нових робочих місць у сільській місцевості.

Головна мета: нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, зниження її собівартості; збереження, відтворення та нарощування ресурсного потенціалу;подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку. 

Основні завдання:

сприяти:

використанню сучасних технологій для збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції, зниження її собівартості, скорочення енергозалежності агропромислового комплексу;

продовженню проведення відновлення, реконструкції, модернізації меліоративних об’єктів і систем, підвищенню ефективності використання меліоративних систем, застосуванню системи зрошення для виробництва продукції рослинництва;

поліпшення умов для реалізації сільськогосподарської продукції у межах регіону та розширенню експортних можливостей;

підвищенню рівня життя сільського населення за рахунок створення нових робочих місць, зростанню рівня ефективності зайнятості селян.


2. Розвиток сфери послуг.

 

Швидкий технологічний розвиток та ускладнення виробництва насичують ринок новими послугами, урізноманітнюють їх види, зокрема розширюється ринок інформаційних, фінансових та інших послуг. Більшу частину загального обсягу послуг становлять послуги транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської служби. Також дуже актуальними є послуги інформації та телекомунікацій, послуги щодо здійснення професійної та технічної діяльності, операції з нерухомим майном.

Якість та доступність до публічних послуг на території громади бажає кращого.

Актуальні питання:

недосконалість нормативно-правових актів, які регламентують діяльність організацій сфери послуг;

непрозора система звітності приватних підприємців, які надають послуги населенню (фізичні особи не звітують перед органами статистики, обсяги послуг, наданих ними, не обліковуються);

високі процентні ставки на отримання кредитів;

наявність великого „тіньового” сектору послуг;

низький технічний рівень оснащення більшості підприємств галузі.

Головна мета: підвищення рівня конкурентоспроможності, професійної кваліфікації персоналу, забезпечення споживачів регіону різноманітними та високоякісними послугами, підвищення рівня ефективної діяльності підприємств галузі.

Основні завдання:

створення сприятливих умов для обслуговування клієнтів;

удосконалення комунікаційних процесів між усіма ланками управління та персоналом і клієнтами;

упровадження нових видів послуг;

сприяння розвитку обслуговування населення в малих та віддалених населених пунктах ОТГ;

підвищення рівня якості послуг та культури обслуговування споживачів послуг;

забезпечення розвитку інфраструктури побутового обслуговування, відкриття сучасних об’єктів, створення нових робочих місць.

Критерії досягнення:

забезпечення споживачів області різноманітними та високоякісними послугами.

 

3. Регіональний розвиток

 

З метою трансформації економіки території громади в конкурентоспроможній господарський комплекс, який має забезпечити подальший соціальний і гуманітарнийрозвиток суспільства, спрямування основних зусиль на наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності територіальних громад,постає ряд актуальних питань:

забезпечення населення сільської місцевості, яке користується привізною водою, питною водою та послугами з водовідведення;

поліпшення стану сільських доріг;

приведеннядо належного стану функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури для підвищення якості надання послуг.

Головна мета: підвищення якості життя мешканців сільської місцевості.

Основні завдання:

проведення ремонтів комунальних доріг та вулицьсільських населених пунктів;

забезпечення зовнішнім освітленням вулиць усіх сільських населених пунктів;

будівництво, реконструкція та ремонти об’єктів соціальної інфраструктури.

Критерії досягнення:

виконання ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів обласного бюджету на дорогах сільських населених пунктів.

Крім того, у 2021 році буде забезпечено:

підвищення ефективності реалізації державних програм – проведення моніторингу існуючих цільових програм, обґрунтування їх дієвості та необхідності реалізації на даному етапі розвитку громади;

раціональне використання та відновлення природних ресурсів, охорона довкілля;

розширення сфери застосування робочої сили шляхом збереження діючих та створення нових робочих місць;

скорочення чисельності безробітних;

поліпшення соціально-побутових умов у населених пунктах.

підвищення ефективності діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, поліпшення якості і доступності медичного обслуговування, системи освіти.

ІІІ.Екологічна та енергетична безпека 

 

Охорона навколишнього природного середовища

 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умоваекономічного та соціального розвитку території.

З цією метою на території громади, по мірі можливостей, здійснюється екологічна політика, спрямована на збереження навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Актуальні питання:

зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у довкілля;

збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та рослинного світу;

створення безпечних умов для життєдіяльності населення.

Головна мета: забезпечення екологічної безпеки шляхом запобігання й мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, раціонального використання і збереження природних ресурсів, перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку регіону.

Основні завдання: 

проектування, будівництво, реконструкція полігонів для складування, оброблення, сортування, утилізації та захоронення твердих побутових відходів;

упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів;

захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та тваринних ресурсів;

удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем);

Реалізацію заходів дозволить поліпшити стан навколишнього природного середовища та створити умови для безпечного життя населення, зберегти природні ландшафти, флору, фауну, забезпечити збалансовану систему еколого-економічного природокористування.


Екологічна безпека громади

 

Основнимизавданнями щодо екологічної безпеки у 2021 році є:

пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

 гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

 запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

 збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів та комплексів;

 обов'язковість екологічної експертизи;

 гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;

науково-обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища.

Основні прогнозні показники та заходи надані у додаткуОНС.

 

Енергоефективність та енергозбереження


Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в економіці ОТГ набуває все більшого значення.

В умовах сьогодення підвищення енергоефективності за рахунок енергозбереження стає стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери громади. Створення ефективної системи енергозбереження в усіх ланках суспільного господарства є питанням, яке необхіднопостійно вирішувати.

У 2021 році з метою підвищення ефективності енергозбереження передбачається:

- проведення щомісячного моніторингу фактичного енергоспоживання закладів бюджетної сферив ідповідно до встановлених лімітів;

- упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій переробки відходів рослинного походження;

- проведення заходів з енергозбереження;

- залучення фінансових ресурсів на підготовку та реалізацію інвестиційних проектів у сфері житлово – комунального господарства.         


4. Єдина державна система цивільного захисту

 

Для забезпечення захисту території сільської ради та захисту населення громади на території сільської ради діє система ЄДС ЦЗ. Новопавлівська сільська рада  є однією з ланок підсистеми ЦЗ Дніпропетровської області. Вона регулює питання здійснення заходів цивільного захисту та до якої входять органи управління, підпорядковані їм сили та засоби цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання.

Основними завданнями діяльності ЄДС ЦЗ на наступні роки є:

            будівництво або перепрофілювання приміщень під Центр безпеки;

            забезпечення повноцінного функціонування на території ТГ місцевої пожежної команди;

забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

планування заходів цивільного захисту;

організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення на відповідній території, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;

навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

здійснення заходів щодо створення та використання наявного фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;

створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період;

здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення.

Для здійснення всіх завдань ланки ЦЗ створюються комісія ТЕБ та НС, евакуаційна комісія, формування та інше.

 ІV.Розвиток людського капіталу

 

Освіта

Найважливішим компонентом духовного життя виступає система освіти, яка пов’язана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі отриманих знань в дошкільних дитячих установах, в середніх спеціальних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Значення освіти в житті людини зростає, і тому вона не може обмежуватися лише періодом навчання. Нагальна потреба в постійному підвищенні рівня знань привела до появи такого цікавого феномену в суспільному житті, як безперервна освіта. Цей процес супроводжується пошуком нових форм і методів навчання, що сприяють правильному формуванню наукового світогляду, більш глибшому розумінню економічних, соціальних змін, що відбуваються.

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної, оскільки вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього процесу. Мережа дошкільної  у Новопавлівській  територіальній громаді представлена в таблиці:


Навчальний заклад

Адреса

Директор

Кіл-ть працюючого персоналу, чол.

Кількість учнів, чол.-


СКЗДО "Віночок"

с. Новопавлівка, вул.Садова,22

vinochok1963gmail.com


Редька Лариса Іванівна

10

25

СКЗДО «Малятко»

с. Новопавлівка, пров.Запорізький,2

maliatko1958@gmail.com


Пізняк

Марія

Іванівна

10

25

Богданівська філія І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти комунального закладу "Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради"

с. Богданівка, вул. Центральна,5

sosedkina123@ukr.net

13

25Мережа закладів отримання середньої освіти у Новопавлівській сільській  територіальній громаді представлена в таблиці:


Навчальний заклад

Адреса

Директор

Кіл-ть працюючого персоналу, чол.

Кількість учнів, чол.-

КЗ "НОЗЗСО І-ІІІст. НСР

с. Новопавлівка, вул.Сташкова,23

nov1_71@ukr.netБілик Юрій Васильович

45

154

КЗ «"Новопавлівський

ЗЗСО І-ІІ ст.№ 2" НСР

с. Новопавлівка, вул.Центральна,44

novopavlivkaschool2@


БакалярГалина Іванівна

23

64

Богданівська філія І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти комунального закладу "Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради"

с. Богданівка, вул. Центральна,5

sosedkina123@ukr.net

13

25


             У зв’язку з потенційним зниження кількості населення внаслідок  великої  міграції  молодого населення та низькою народжуваністю у населених пунктах Новопавлівської територіальної громади постала проблема у наповнюваності закладів освіти  учнями, що призвело до мало комплектності вказаних закладів громади та збільшенні витрат на їх  утримання.

Так у 2021 році постане дуже болюче та вкрай неприємне питання для жителів громади щодо закриття КЗ «"Новопавлівський ЗЗСО І-ІІ ст.№ 2" НСР та пониженням ступеню у Богданівській  філії І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти комунального закладу "Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради"

Моніторинг навчального процесу у закладах освіти, який представлений у таблиці показує, що громада  несе великі втрати фінансових ресурсів на утримання навчальних закладів, тому оптимізація вкрай необхідна. 

 

 

 

 

 

Витрати на 1 дитину 2019-2020рік Назва навчального закладу

Освітня субвенція (зарплата +ЄСВ)

МОП

Витрати енергоносії

Пальне  на підвоз

харчування

ВСЬОГО   станом на 28.04.2020 р.

КЗ "Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради"


14188,37

6526,93

443,36

1996,61

1658,76

24814,03

КЗ "Новопавлівська  середня загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів № 2»


24319,86

10542,67

548,32

1996,61

1295,36

38702,82

Богданівка 

32138,44

13872,16

1199,85

2514,73

1221,76

51696,85Витрати на 1 дитину 2018-2019рік 

Назва навчального закладу

Освітня субвенція

МОП

Витрати енергоносії

Пальне  на підвоз

харчування

ВСЬОГО       за рік

КЗ "Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради"


20450,37

8261,38

573,37

2313,6

2032,5

33 631,22

КЗ "Новопавлівська  середня загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів № 2»


30811,5

10723,84

727,37

2313,6

2005,5

46581,81

Богданівка 

26897,66

25789,12

2401,87

4894,07

2146,5

62141,10


 

 
 

Назва навчального закладу

Кількість дітей, чол. 2019-2020 н.р.

ВСЬОГО

Педагоги,

чол

МОП,

чол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

КЗ "Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради"

 

 

18

 

 

10

 

 

18

 

 

19

 

 

13

 

 

11

 

 

15

 

 

11

 

 

16

 

 

13

 

 

11

 

 

155

 

 

21

 

 

18

Богданівська філія І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти комунального закладу "Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопавлівської сільської ради"

 

 

 

 

6

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

24

 

 

 

 

5

 

 

 

 

14

СКЗО "Новопавлівська  середня загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів № 2»

7

6

8

6

7

9

2

8

-

-

7

 

60

 

14

 

12

 

Назва навчального закладу

Кількість дітей, чол. 2018-2019 н.р

ВСЬОГО

Педагоги,

чол

МОП,

чол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

СКЗО «Новопавлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

 

10

 

19

 

18

 

13

 

11

 

15

 

13

 

15

 

11

 

11

 

14

 

     150

 

20

 

20

СКЗО «Богданівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня –дошкільний навчальний заклад»

 

 

6

 

 

4

 

 

8

 

 

2

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

20

 

 

5

 

 

15

СКЗО "Новопавлівська  середня загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів № 2»


 

6

 

8

 

6

 

8

 

9

 

2

 

8

 

-

 

3

 

7

 

10

 

67

 

13

 

11

 

 
 

 

Потреба в підвезенні учнів задовольняється на 100%, здійснюються заходи з підвищення рівня якості навчання та охоплення дітей дошкільним вихованням.

 Охоплення учнів позашкільною освітою здійснюється різними видами гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах - 12 гуртків відвідують 182 учнів, що складає 77,0%від контингенту учнів території, в інших позашкільних закладах Межівського р-ну навчається 49 учнів сільської ради. Підготовки молоді до життя , що пов’язана  з наданням  позашкільної освіти досягається за рахунок передачі  до селищного бюджету Новопавлівської сільської ради міжбюджетного трансферту у вигляді «Іншої субвенції з місцевого бюджету» на утримання закладів позашкільної освіти а саме – селищний комунальний заклад  позашкільної освіти «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа»», комунальний заклад позашкільної освіти сфери культури “Мистецька школа” Новопавлівської сільської ради»

У рамках комплексної програми розвитку освіти у Новопавлівської територіальної громади передбачається:

робота початкових класів згідно концепції «Нової Української школи»;

забезпеченнязбільшення відсотка охоплення учнів шкіл позашкільною освітою;

стовідсоткове залученнядо навчально – виховного процесу в освітніх установах ТГ дітей та підлітків шкільного віку;

забезпечення підвищення ефективності використання сучасної комп’ютерної техніки та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників;

забезпечення своєчасного і повного виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників навчальнихзакладів;

поновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;

            організація якісного харчування дітей в освітніх установах Новопавлівської ОТГ та забезпечення дотримання норм харчування і санітарних норм.

     

        Дуже гостро стоїть проблема стану приміщень навчальних закладів та їх енергоефективність. Серед навчальних закладів є такі, які потребують термінового ремонту. Енергоефективність є загальною проблемою навчальних закладів громади. Заміна вікон на енергозберігаючі, загальне утеплення фасаду будівель є одним із пріоритетних завдань в освітній галузі.

Актуальні питання:

доступність освіти для дітей учасників АТО;

доступність шкільної освіти для дітей, які мешкають у сільській місцевості та потребують підвезення до міста навчання;

необхідність оснащення шкіл ресурсними кабінетами для навчання дітей з особливими потребами;

необхідність оновлення сучасною комп’ютерною технікою класів, а також предметних кабінетів навчальних закладів;

придбання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до державних стандартів;

потреба у збереженні енергетичних ресурсів, зокрема здійснення постійного контролю за встановленням (заміною) лічильного обладнання в установах і закладах освіти, заміною вікон на енергоефективні металопластикові, здійснення модернізації котелень (переведення котелень на альтернативні види палива тощо).

Головна мета: формування доступної та якісної системи регіональної освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства та динамічно розвивається, її інтеграції в європейський і світовий освітній простір.

Основні завдання: 

забезпечення доступу дітей учасників АТО, дітей з особливими потребами до освіти;

здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного процесу в сільській місцевості до місця навчання й роботи та у зворотному напрямку;

забезпечення підручниками і посібниками за рахунок коштів державного бюджету учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі загальноосвітні навчальні заклади денної форми навчання використовують їх у навчально-виховному процесі та підключені до мережі Інтернет;

підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці;

поповнення обладнання для  профільних кабінетів у загальноосвітніх навчальних закладах (фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних);

створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей до якісної дошкільної освіти в регіоні.

Критерії досягнення:

Створення комп’ютерних класів (в разі необхідності) ;

Придбання комп’ютерів;

поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів громади.

 

2.  Підтримка сімей, дітей та молоді

 

            На обліку у  служби у справах дітей виконавчого комітету перебуває :

7 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2 дітей які знаходяться в інтернатних закладах;

11 дітей - інвалідів.

У громаді функціонує 1 прийомна родина в якій виховуються 2 дітей.

Актуальні питання:

низький рівень правової культури молоді;

залежність молодих осіб від наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління;

низький рівень працевлаштування молодих жінок, які ще не мають дітей або, які мають дітей віком до 14 років;

неорганізованість позаробочого, позанавчального часу молодих людей;

низький рівень відповідальності батьків за виховання та навчання дітей;

збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

низький рівень практичного формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

недосконалість механізму підтримки багатодітних та неповних сімей;

існування явища „діти вулиці”;

недостатня кількість кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання.

Головна мета: зміцнення соціального статусу молоді у структурах суспільства, які оновлюються або кардинально змінюються; посилення правової, економічної й соціальної захищеності молодого покоління; охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання: опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Основні заходи та завдання:

запобігання соціальному сирітству шляхом здійснення раннього виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, під час проведення профілактичних рейдових заходів;

улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї опікунів і піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;

влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, до сімей патронатного вихователя;

ефективне функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

удосконалення та вироблення нових механізмів реалізації молодіжної політики в регіоні;

підвищення заінтересованості молоді у здобутті освіти;

заохочення молоді до досягнень у різних сферах суспільного життя, у професійній діяльності, до активної участі у розбудові регіону, поліпшення рівня навчальної та виховної роботи;

створення гарантованих соціально-економічних, політичних та інших необхідних стартових умов для соціалізації молоді;

сприяння щодо забезпечення умов для розвитку і самореалізації молоді.

 проведення соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

 сприяння громадянам у відновленні їх батьківських прав;

створення та ведення електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвихобставинах, та банку даних про громадян України, які згодні і можуть взяти на виховання дітей зазначеної категорії;

 забезпечення реалізації прав дитини на сімейне виховання;

             запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя;

            вирішення найболючіших проблем багатодітних сімей громадита сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Завдяки вжитим заходам передбачається збільшити популяризацію влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання та запобігти зменшеннюбездоглядних та безпритульних дітей.

 

3. Культура і духовність


Мережу закладів галузі «Культура та мистецтво» у Новопавлівської ТГ складають: 2 будинка культури та 4 бібліотеки .

Заклади культури

Заклад культури

Адреса

Завідуючий

Кіл-ть працюючого персоналу, чол.

Кількість населення яке обслуговується, чол.

СКЗК «Новопавлівсь кий будинок культури»

с.Новопавлівка, вул.Карпінського, 24

kyltyra_@ukr.net


Дресь Людмила Митрофанівна

7

К-ть місць 240

СКЗК «Новопавлівська бібліотека №1»

с. Новопавлівка, вул.Карпінського, 24

irinkapinchuk@ukr.net


Пінчук Ірина Олександрівна

1

Книжковий фонд 6566 екз. Читальний зал 20 місць

СКЗК «Новопавлівська бібліотека №2»

с. Новопавлівка вул. Центральна ,52

lyuba182@ukr.netДіденко Любов Іванівна

1

Книжковий фонд 5034 Читальний зал 30 місць Підключено інтернет по програмі «Бібліоміст»

СКЗК «Богданівський будинок культури»

с. Богданівка, вул. Центральна,3

megbogdansil@ukr.net

Самодай В.О.

3

353

СКЗК «Богданівська бібліотека»

с. Богданівка, вул. Центральна,3

megbogdansil@ukr.net

Мелешко В.Л.

1

353

СКЗК «Антонівська бібліотека»

с. Антонівське, вул. Центральна,85

megbogdansil@ukr.net

Масловська К.Ю.

4

371


Робота закладів культури спрямована:

- на збереження і розвиток української національної культури;

- активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно – культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази;

- проведення свят, фестивалів, конкурсів, інших культурно-мистецьких заходів, пов’язаних з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні, а також обласних культурно – мистецьких свят, що є історичним надбанням не лише Новопавлівської територіальної громади, а й України в цілому.

У сфері культури робота спрямована на збереження культурних надбань, сприяння творчій діяльності митців та аматорській мистецькій творчості, доступності до культурних цінностей, організації культурного дозвілля та естетичного виховання громадян.


Але забезпечення культурного розвитку в громаді потребує вирішення ряду гострих проблем:

- опалення закладів культури (у Богданівському старостинському окрузі у закладах культури відсутня система опалення, що практично робить неможливим їх використання у зимовий період);

- наповнюваність бібліотечних установ новими зразками художньої, спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і могла відродити у неї культуру читання;

- матеріальне оснащення закладів культури громади (заміна музичних інструментів, сценічних костюмів та ін.)

- ремонт та утеплення закладів культури.

Тому, основними завданнями у 2021 році  є:

- вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій громади;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури;

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури та проведення поточних та капітальних ремонтів

- оснащення бібліотек комп’ютерною технікою та доступом до мережі «Іnternet»;

- оснащення закладів культури громади (музичними інструментами, сценічними костюми та ін.);

- проведення заходів щодо енергозбереження та скорочення видатків на енергоносії. 

 

                                                              4. Фізичне виховання та спорт

 

            Діяльність сфери фізичної культури і спорту спрямована на постійне підвищення здоров’я та фізичного розвитку населення регіону, створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення.      

            З метою створення необхідних умов для залучення до занять фізичною культурою і спортом усіх верств населення на територіїгромади протягом 2021 року буде забезпечено функціонування: 3 спортивних залів (в приміщеннях шкіл), 6 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 1 спортивного залу з тренажерним обладнанням, 2 футбольних полів, 1 майданчику підприємства.

             У сфері фізичної культури і спорту передбачається:

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання та роботи, у місцях масового відпочинку громадян;

підтримка команд з пауерліфтингу;

участь в обласних комплексних спортивних заходах за програмою спартакіади школярів, сільських спортивних ігор;

проведеннязмагань з футболу, міні – футболу;

максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків та населення в цілому до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті;

сприяння розвитку спорту в сільській місцевості;

створення умов для збереження та розвитку матеріально-технічної бази у сфері фізичної культури і спорту;

збільшення фінансування галузі фізичної культури та спорту.

5. Здоров'я населення


На сьогодні забезпеченість лікарями загальної практики-сімейними лікарями на 100 осіб наявного населення на кінець року становить 1 особа.

Діяльність галузі охорони здоров’я території протягом 2021 року буде спрямована на забезпечення доступної якісної медичної допомоги кожному громадянину, запобігання захворюваності, формування мотивації до здорового способу життя населення і покращення демографічної ситуації в громаді.

Медична галузь території складається з чотирьох закладів надання медичної допомоги населенню: Новопавлівська лікарняна амбулаторія ЗПСМ, КЗ «Павлоградська міська станція ШМД» ДОР, ФП в с. Богданівка, ФП с. Антонівське. Проблемою в галузі залишається кадрове забезпечення в зв’язку з тим, що молоді спеціалісти не поспішають їхати працювати в сільську місцевість, а діючі лікарі, які працюють підходять до пенсійного віку.

Актуальним у 2021 році залишитьсяі питання матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів громади.

 


Цілі та пріоритети розвитку Новопавлівської територіальної громади


Сільські території є прихованим потенціалом розвитку України. Це можна спостерігати на прикладі цілого ряду країн, що обрали шлях децентралізації. Для нашої країни це є рішучим кроком на шляху до розвинутого європейського суспільства. Збереження та розвиток сільських територій може стати необхідним поштовхом. Для забезпечення даної цілі розвитку громади необхідно створити умови для комплексного розвитку територій в інтересах громади та забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами.

ПРІОРИТЕТ 1:  економічний розвиток громади

ЦІЛІ: 

1.1. Створення позитивного іміджу Новопавлівської сільської  територіальної громади для залучення інвестицій в економіку громади, впровадження інвестиційних проектів та програм.

1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва, насамперед в аграрному секторі економіки.

1.3. Впровадження заходів для підвищення рівня зайнятості населення.

1.4. Розвиток туристичного бізнесу, а саме зеленого туризму.

ПРІОРИТЕТ 2: створення комфортних умов на території громади

ЦІЛІ: 

2.1. Модернізація інфраструктури та благоустрій території громади.

2.2. Ремонт доріг та придорожньої інфраструктури.

2.3. Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади.

2.4. Безпечне та сприятливе довкілля для життя та здоров’я населення громади.

2.5. Створення системи збору та утилізації відходів.

ПРІОРИТЕТ 3: створення свідомої та активної громади з високою якістю  життя 

ЦІЛІ: 

3.1. Удосконалення системи комунікації з громадою.

3.2. Забезпечення високої якості життя громадян.

3.3. Розвиток безпечної громади

3.4. Збереження національних традицій.

Основні завдання та механізми реалізації плану соціально-економічного розвитку Новопавлівської територіальної громади

 

ПРІОРИТЕТ 1: економічний розвиток громади 

Ціль 1.1. Створення позитивного іміджу Новопавлівської  територіальної громади для залучення інвестицій в економіку громади, впровадження інвестиційних проектів та програм 

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

1.1.1. Розробка інвестиційного паспорта Новопавлівської сільської територіальної громади

2021

Розробка інвестиційного паспорту Новопавлівської сільської територіальної громади

Наявність інвестиційного паспорту громади

Визначення найбільш ефективних та соціально значимих для громади бізнес-пропозицій, направлених на розвиток економіки

1.1.2. Проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності громади

2021

Проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності громади

Наявність інформації про об’єкти комунальної власності

Визначення об’єктів комунальної власності для надання в оренду або продажу

1.1.3. Проведення інвентаризації земель

2021-2022

Проведення інвентаризації земель

Наявність інформації про вільні земельні ділянки

Створення реєстру вільних земельних ділянок для надання в оренду або продаж

1.1.4. Створення привабливого інвестиційного клімату

2021

Залучення міжнародної технічної допомоги, грантів на реалізацію проектів соціально-економічного розвитку, коштів ДФРР

Кількість розроблених проектів, обсяги додатково залученого фінансування програм та проектів розвитку

Створено інституцію для забезпечення заходів з економічного розвитку громади та залучення інвестицій

Ціль 1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва, насамперед в аграрному секторі економіки 

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

1.2.1. Співпраця з місцевими сільгоспвиробниками щодо залучення ними інвестицій в аграрну сферу економіки громади

2021-2022

Семінари, круглі столи з сільгоспвиробниками щодо залучення інвестицій, в тому числі у всеукраїнських, обласних заходах в аграрному секторі

Проведення семінарів, навчань, круглих столів з сільгоспвиробниками щодо залучення інвестицій

Розширення ринків збуту та налагодження зв’язків щодо подальшої переробки сільськогосподарської продукції місцевих сільгоспвиробників

1.2.2. Посилення конструктивної взаємодії органу місцевого самоврядування та суб’єктів малого та середнього підприємництва

2021-2022

Відкриті діалоги, круглі столи, громадські слухання, проведення спільних проектів, в тому числі інвестиційних

Проведення круглих столів, діалогу, громадських слухань, реалізації спільних проектів

Взаємодія та порозуміння між органом місцевого самоврядування та суб’єктами підприємницької діяльності

1.2.3. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади у товарах та послугах

2021-2022

Організаційні заходи з проведення досліджень попиту споживачів шляхом опитування мешканців громади щодо виявлення переліку товарів та послуг, яких їм вистачає.

Результати дослідження попиту споживачів.

Створено умови для покращення якості та кількості послуг для населення громади.

2021

Розробка бази даних обліку фізичних та юридичних осіб, що сплачують податки на території громади

База даних платників податків.

 

Ціль 1.3. Впровадження заходів для підвищення рівня зайнятості населення

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

1.3.1. Сприяння збереженню існуючих робочих місць, напрямків діяльності на підприємствах та в організаціях громади, зі створенням нових робочих місць

2021-2022

Відкриті діалоги, круглі столи, громадські слухання, проведення спільних проектів, в тому числі інвестиційних

Зниження рівня безробіття

Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття

1.3.2 Забезпечення попиту на трудові ресурси

2021-2022

Проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням. Легалізація (оформлення) власників земельних часток (паїв), які обробляють їх одноосібно, шляхом створення ПП.

Зниження рівня безробіття

Поліпшення кадрового забезпечення

Ціль 1.4. Розвиток туристичного бізнесу, а саме зеленого туризму

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

1.4.1. Популяризація сільського зеленого туризму, розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок на території заказників

2021-2022

Програма створення на території громади культурно-пізнавальних місць

Проведення інвентаризації рекреаційно-туристичних та екологічних зон на території заказників громади

Створення на території громади культурно-пізнавальних місць та збільшення зайнятості населення та стабільного фінансового стану

ПРІОРИТЕТ 2: створення комфортних умов на території громади

Ціль 2.1. Модернізація інфраструктури та благоустрій громади

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.1.1. Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

2021-2022

Покращення матеріально-технічної бази (придбання спеціалізованої техніки (трактора з навісним обладнанням, прицепа для трактора, сушильного обладнання, екскаватора та іншого спеціалізованого обладнання)), інше додаткове обладнання.

Придбання спеціалізованої техніки та додаткового обладнання для комунальних підприємств

Забезпечення громади спеціалізованою технікою та додаткового обладнання до неї

2.1.2. Поточний / капітальний ремонт СКЗК «Богданівський будинок культури»

2021-2022

Поточний/капітальний ремонт будинків культури

Здійснення поточного/ капітального ремонту будинку культури

Покращення умов для культурно-дозвільного відпочинку мешканців громади

2.1.3. Поточний/ Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл на території громади

2021-2022

Поточний/капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл на території громади

Здійснено поточний/капітальний ремонт шкіл

Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі

2.1.4.Реконструкція/ капітальний/поточний ремонт приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторії Новопавлівської сільської ради

2021-2022

Реконструкція/капітальний ремонт приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторії

Здійснено реконструкцію/ капітальний ремонт приміщення ФАП

Покращення умов медичного обслуговування для мешканців громади

2.1.5. Поточний/ капітальний ремонт приміщень будівлі дошкільних  закладів освіти

2021-2022

Поточний/ капітальний ремонт приміщень будівлі дошкільних  закладів  освіти

Здійснено поточний/капітальний ремонт приміщень будівлі дошкільних закладів

Покращення умов перебування дітей в навчальному закладі

2.1.6. Поточний/ капітальний ремонт приміщень КЗ «Сільський позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лілія»  Новопавлівської сільської ради

2021-2022

Поточний/ капітальний ремонт приміщень приміщень КЗ «Сільський позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лілія»  Новопавлівської сільської ради

Здійснено поточний/капітальний ремонт приміщень приміщень КЗ «Сільський позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лілія»  Новопавлівської сільської ради

Покращення умов перебування дітей під час оздоровчої кампанії.

2.1.7. Збільшення кількості спортивних об’єктів та спортивних майданчиків, дитячих майданчиків

2021-2022

Встановлення дитячих та спортивних майданчиків (Street workout) на території громади

Кількість спортивних об’єктів, кількість громадян охоплених фізкультурою та спортом, кількість проведено змагань

Створено безпечні умови для занять дітей, молоді та дорослих фізичною культурою та спортом, вирішено проблему зайнятості молоді та запроваджено здоровий спосіб життя.

2021-2022

Ремонти вуличних спортивних та дитячих майданчиків

2021-2022

Організація та проведення спортивних змагань серед різних верств населення

2021-2022

Розбудова в громаді спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво та модернізація спортивних споруд

2.1.8. Озеленення та благоустрій

2021-2022

Сільська  Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки

Придбано саджанці, проведено озеленення населених пунктів громади, площа озелененої території

Створення комфортних умов для мешканців громади


Сільська  Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки Видалення аварійних, сухостійних дерев, санітарна обрізка та омолодження, покіс бур’янів та карантинної рослинності

Викошено газони (траву, бур’яни, спиляно аварійні та сухостійні дерева, сформовано та обрізано крони дерев на території громади)

Створення комфортних умов для мешканців громади

2.1.9.Поліпшення благоустрою та естетичного вигляду території громади (Будівництво, реконструкції, капітальні ремонти інших об’єктів)

2021-2023

Сільська  Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки

Сільська  Програма соціально - економічного та культурного розвитку Новопавлівської сільської територіальної громади на 2021 рік. Роботи з комплексного благоустрою території громади

Кількість об’єктів інфраструктури

Покращено якість проживання мешканців громади, створено інвестиційну привабливість населених пунктів громади.Інші невідкладні заходи 

Ціль 2.2. Ремонт доріг та придорожньої інфраструктури

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.2.1. Ремонт доріг та тротуарів на території громади

2021-2022

Сільська  Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки


Площа доріг з твердим покриттям; частка доріг з належним покриттям до загальної довжини доріг громад; кількість придбано спецтехніки та комплектуючих до неї.

Створення безпечних та комфортних умов для мешканців громади та учасників дорожнього руху;. покращено рух транспортних засобів, придбано спецтехніку з необхідними комплектуючими; покращено стан території громади.

2021-2022

співфінансування на договірних засадах поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-28 Слов’янка – Межова-Дачне

2021-2022

реконструкція,  капітальний , поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності

2021-2022

Закупівля спец техніки для прибирання доріг

2021-2022

Розмітка доріг на території населених пунктів

2021-2022

 співфінансування на договірних засадах поточного середнього ремонту автомобільної дороги  С040822


Інші невідкладні заходи2.2.2. Встановлення дорожніх знаків на території населених пунктів та облаштування транспортних зупинок

2021-2022

Сільська  Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки


Кількість встановлених знаків дорожнього руху на території населених пунктів та облаштованих транспортними зупинками

Створення безпечних та комфортних умов для мешканців громади та учасників дорожнього руху

2.2.3. Встановлення вказівних знаків з назвами вулиць та провулків   та назв населених пунктів на території населених пунктів

громади  

2021-2022

Сільська  Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки


Кількість встановлених табличок з назвами вулиць  та знаків з назвами населених пунктів

Створення безпечних та комфортних умов для мешканців громади , служб швидкого реагування та учасників дорожнього рухуІнші невідкладні заходи 

Ціль 2.3. Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.3.1. Капітальний/поточний ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення населених пунктів громади

2021-2022

Сільська  Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки

Виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення на території громади

Здійснено капітальний/ поточний ремонт вуличного освітлення на території громади

Забезпечення освітлення території громади, створення комфортних умов для переміщення мешканців в темний період, зменшення злочинності та правопорушень на території громади

2.3.2. Придбання комплектів обладнання для вуличного освітлення  сіл Новопавлівської сільської територіальної громади

2021-2022

Сільська  Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки

Придбання енергозберігаючого обладнання та супутніх матеріалів

Придбано комплекти обладнання для вуличного освітлення сіл

Забезпечення освітлення території громади

2.3.3. Енергомодернізація та тепломодернізація будівель комунальної власності

2021-2022

Термомодернізація будівель

Кількість термомодернізова-них будівель, рівень енергоспоживання, кількість ремонтів

Проведено енергомодерні-зацію будівель бюджетної сфери; знижено енергоспоживання за рахунок економії енергоресурсів: зменшено видатки за електроенергію, газ та тепло.

2021-2022

Ремонт та утеплення фасадів

2021-2022

Капітальний ремонт покрівлі закладів

2021-2022

Поточний ремонт (заміна дверей та вікон, інше)Інші невідкладні заходиЦіль 2.4. Безпечне та сприятливе довкілля для життя та здоров’я населення громади

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.4.1. Розробка цільової програми по охороні навколишнього середовища

2021

Програма по охороні навколишнього середовища Новопавлівської сільської ради на 2021- - 2023 роки

Наявність цільової програми охорони навколишнього середовища

Системне виконання заходів з дотримання екологічних, санітарних вимог щодо охорони довкілля

2.4.2.Забезпечення належного водопостачання та водовідведення

2021-2022

Будівництво та ремонт громадських шахтних колодязів та розробка (облаштування) свердловин.

Зменшення непродуктивних втрат води; якість питної води; кількість шахтних колодязів; кількість свердловин з якісною питною водою

Створення якісного надання послуг з водопостачання в необхідному обсязі та належної якості.Інші невідкладні заходи 

Ціль 2.5. Створення системи збору та утилізації відходів 

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.5.1. Створення сучасного полігону для складування твердих побутових відходів/Створення сучасного полігону для утилізації відходів

2021-2022

Будівництво полігону твердих відходів для мешканців громади

Виготовлення  ПКД по об’єкту та будівництво полігону твердих побутових відходів

Вивезення, розміщення та утилізація твердих побутових відходів

2.5.2. Організація місць збору сміття та його вивезення

2021-2022

Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів; придбання спеціальної техніки для збирання та вивезенням твердих побутових відходів

Придбано контейнери та спеціальну техніку для збирання та вивезення твердих побутових відходів

Організація збирання твердих побутових відходів, забезпечення чистоти населених пунктів, підвищення рівня культури населення громади у поводженні з твердими побутовими відходамиІнші невідкладні заходи 

ПРІОРИТЕТ 3: Створення свідомої та активної громади високою якістю життя

Ціль 3.1. Удосконалення системи комунікації з громадою

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

3.1.1. Залучення мешканців громади, колективів навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, громадських організацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій до обговорення нагальних потреб

2021-2022

Громадські слухання, збори за місцем проживання, зустрічі, звіти

Проведено обговорення з нагальних питань, з отриманням пропозицій від мешканців громади

Співпраця з мешканцями громади та громадськістю, широке інформування населення щодо напрямків роботи та розвитку громади, в тому числі з залученням мережі бібліотек

3.1.2. Підвищення освітнього, духовного, спортивного та культурного рівня населення громади

2021-2022

Розробка місцевої цільової програми розвитку культури та туризму для забезпечення проведення культурно - мистецьких масових заходів, пов’язаних з відзначенням свят та урочистостей різного рівня

Організаційне культурно забезпечення підготовки та проведення мистецьких заходів в населених пунктах громади

Відродження народних свят, обрядів, підтримка та розвиток народних традицій.

 

Ціль 3.2. Забезпечення високої якості життя громадян

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

3.2.1. Створення системи якісної медичної допомоги

2021-2022

Оснащення медичного закладу сучасним медичним обладнанням та кваліфікованими медичними кадрами

кількість медичного обладнання; кваліфіковані медичні кадри; кількість скарг на неякісні медичні послуги

Створено умови для надання якісних медичних послуг.

2021-2022

Організаційні заходи з розширення приміщень амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, забезпечення лікарів житлом

2021-2022

Капітальні ремонти амбулаторій (ФАПів) та благоустрій прилеглих територій

3.2.2. Забезпечення системи освіти. Комфортний заклад освіти.

2021-2022

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах громади, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти

Придбання сучасної комп’ютерної техніки та інше.

Створення умов для ефективного функціонування навчального закладу, надання якісних освітніх послуг дітям шкільного віку

2021-2022

Поповнення автобусного автопарку та матеріально-технічної бази

Придбано шкільний автобус

Створення умов для безпечного та своєчасного підвозу школярів

2021-2022

Капітальний ремонт приміщень ЗОШ. Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ.

Технічна та комунікаційна достатність навчальних закладів громади; кількість сучасно обладнаних місць для навчання;

Створено комфортне та безпечне навчальне середовище в закладах освіти громади для всіх суб’єктів педагогічного процесу; створено безпечну територію для заклад освіти для проведення змістовного відпочинку.

3.2.3. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців громади

2021-2022

Оздоровлення та відпочинок дітей дошкільного та шкільного віку

Проведено оздоровлення та організовано відпочинок дітей

Створення умов для покращення здоров’я дітей

2021-2022

Селищна Програма з розвитку фізичної культури та спорту на території Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки Проведення Кубків, змагань, спартакіад з різних видів спорту

Придбано спортивний інвентар для спортивних залів та майданчиків, кількість проведених заходів та спортивних змагань

Створення умов для занять спортом, покращено якість дозвілля дітей та підлітків.

3.2.4. Створення Центру надання адміністративних послуг

2022

Заходи з реконструкції приміщення для облаштування Центру надання адміністративних послуг

Проведено реконструкцію приміщення для розміщення ЦНАП

Створення умов для відвідувань та отримання адміністратив-них послуг мешканцями громади

Інші невідкладні заходи

 

Ціль 3.3. Розвиток безпечної громади

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

3.3.1. Охорона прав жителів громади

2021-2022

сільська Програма з профілактики злочинності на території Новопавлівської сільської ради на 2021-2023 роки

Рівень злочинності, кількість громадян, які довіряють владі свою безпеку

Забезпечено охорону законних прав та інтересів жителів громади; зменшено рівень злочинності

2021-2022

Створення цілодобової системи відеоспостереження в громадських місцях громади.

2021-2022

Проведення публічних зустрічей з правоохоронними органами тощо.

2022

Матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної команди громади та правоохоронних органів


Інші невідкладні заходи 

 

3.1 Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань

Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління.

Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціально-економічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою.

Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники.

В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмно-цільового методу бюджетного планування.

Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів.

Новопавлівська  територіальна громада включилася в процес опрацювання інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування.

Таким чином, у наступному бюджетному році основні зусилля громади за активної участі депутатського корпусу та громадськості зосереджуються на вирішенні соціально-економічних проблем, поліпшенні місцевої інфраструктури шляхом фінансування цільових галузевих програм; акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій, залучення міжнародної технічної допомоги, спонсорської допомоги та інших незаборонених законодавством фінансових ресурсів.

3.2 Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади 2021-2022 роки

Завдяки проведенню реформи децентралізації об’єднані громади вперше отримали реальну можливість використати наявні фінансові ресурси для вирішення нагальних проблем громади. До цього часу проекти розвитку мали ситуативний характер і виникали лише при появі конкретного заходу, конкурсу чи ініціативи.

З огляду на таку ситуацію, територіальна  громада повинна розвивати ініціативу жителів у  участі у проектах соціально-економічного розвитку, реалізація яких є не лише бажаною, а подекуди і життєво необхідною.

В даному Плані соціально-економічного розвитку висвітлено лише частину пропозицій , що можуть бути реалізовані в термін від 1 до 3 років. Перелік ініціатив та пропозицій  може переглядатися і бути доповненим з огляду на економічну ситуацію, потреби громади та інших умов.

 

4. Фінансове забезпечення реалізації плану соціально-економічного розвитку Новопавлівської сільської територіальної громади

Реалізація проектів розвитку Новопавлівської сільської територіальної громади здійснюватиметься за рахунок фінансування з наступних джерел:

1. Кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку.

3. Кошти обласного бюджету.

4. Кошти сільського бюджету.

5. Інші джерела не заборонені законодавством.

 

5. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально-економічного розвитку Новопавлівської сільської територіальної громади

План соціально-економічного розвитку Новопавлівської сільської територіальної громади на 2021-2022 роки складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку територіальної громади.

Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише передумова реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади.

Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому – управління реалізацією Плану соціально - економічного розвитку громади. 

Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються

Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути підготовлений як базовий планувальний документ до визначення програм і бюджету на наступний рік. 

Оновлення Плану

План - це «живий» документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту про оцінку Плану соціально-економічного розвитку громади. Внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку громади буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи сільської ради.

Звітування перед селищною радою

Звітування перед сільською  радою щодо реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади має відбуватись щорічно.

Моніторинг та оцінка результативності Плану здійснюється відповідно до переліку визначених основних індикаторів:

Ціль 1.1 Створення позитивного іміджу Новопавлівської сільської територіальної громади

Індикатори:

кількість інформації про Новопавлівську  громаду в ЗМІ;

сума коштів вкладених у розвиток інфраструктури, будівництво і реконструкцію, покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств та бюджетних установ громади.

Ціль 1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва

Індикатори:

створення нових малих підприємств, які надають якісні житлово-комунальні послуги громаді;

рівень зарплати на новостворених підприємствах;

надходження до бюджету громади від суб’єктів підприємницької діяльності.

Ціль 1.3. Впровадження заходів для підвищення рівня зайнятості населення

Індикатори:

кількість створених нових робочих місць;

рівень безробіття.

Ціль 1.4. Розвиток туристичного бізнесу, а саме зеленого туризму 

Індикатори:

створення на території громади культурно-пізнавальних місць, рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок.

Ціль 2.1 Модернізація та розвиток інфраструктури та благоустрій громади 

Індикатори:

кількість здійснених будівництв, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів;

кількість реконструйованих спортивних об’єктів;

площа або кількість висаджених саджанців;

площа озеленення території громади;

охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

Ціль 2.2 Ремонт доріг та придорожньої інфраструктури

Індикатори:

площа поточного та капітального ремонту доріг;

площа відремонтованих тротуарів;

кількість встановлених дорожніх знаків, транспортних зупинок;

відсоток доріг, які мають належний стан до загальної довжини доріг громади.

Ціль 2.3. Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади

Індикатори:

кількість вулиць на яких встановлено нічне освітлення;

кількість бюджетних установ, в яких проведено термомодернізацію;

сума зекономлених бюджетних коштів в зв’язку з впровадженням новітніх енергозберігаючих технологій.

Ціль 2.4. Безпечне та сприятливе довкілля для життя та здоров’я населення громади

Індикатори: 

наявність цільової програми з охорони навколишнього середовища;

кількість побудованих, оновлених  шахтних колодязів та свердловин.

Ціль 2.5.Створення системи збору та утилізації відходів 

Індикатори:

санітарний стан території громади;

кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ твердих побутових відходів, джерел забруднення повітря;

показники забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих та підземних вод;

відсоток охоплення населення послугами зі збирання твердих побутових відходів.

Ціль 3.1 Удосконалення системи комунікації з громадою 

Індикатори:

кількість реалізованих проектів та кількість залученої молоді;

кількість проведених культурно-масових заходів.

Ціль 3.2 Забезпечення високої якості життя громадян 

Індикатори:

кількість сімейних лікарів, які обслуговують мешканців громади;

кількість придбаного медичного обладнання;

освітній округ в межах громади;

кількість оздоровлених дітей;

зростання кількості фінансових ресурсів, які будуть формуватися у сільських населених пунктах;

кількість наданих адміністративних послуг населенню.

Ціль 3.3 Розвиток безпечної громади

Індикатори:

рівень безпеки;

рівень злочинності.

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально - економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації плану.

Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Новопавлівської сільської територіальної громади та в засобах масової інформації.

Звіт про реалізацію плану заслуховується на сесії Новопавлівської сільської ради.

Контроль за реалізацію плану покладається на Новопавлівську сільську  раду, виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради, депутатів.

Секретар ради В.КУТНЯ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux