Положення про відділ освіти
опубліковано 15 серпня 2018 року о 11:11

Додаток до рішення

від 30 травня 2017 року

                                                                                                              №329 – 19/VΙΙ

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новопавлівської   

        сільської ради

 

1.Загальні положення

1.1.   Відділ освіти, молоді та спорту(надалі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату Новопавлівської сільської ради,створюється Новопавлівською сільською радою,є  підзвітним, підконтрольним Новопавлівській сільській раді, підпорядкованим виконавчому комітету та сільському голові, секретарю Новопавлівської об’єднаної територіальної громади, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України(далі – МОН) та іншим центральним органам виконавчої влади.

 

1.2.Відділ у своїй   діяльності керується Конституцією та законами України   «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого    самоврядування»,«Про державну службу», Законами України «Про освіту», «Про загальну  середню освіту» та «Про  дошкільну освіту», Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України,  актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного агенства земельних ресурсів України, наказами МОН України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської державної адміністрації, наказами Фонду державного майна України, розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації,    Статутом, рішеннями об'єднаної територіальної громади і виконавчого комітету,розпорядженнями голови об’єднаної територіальної громади, даним   Положенням та іншими нормативними актами.

1.3.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка, має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання.

1.4.Юридична адреса Відділу: 52950, Дніпропетровська область, Межівський          район, с. Новопавлівка, вул. Карпінського, 24.

1.5.Повна і коротка назва:

Повна назва: Відділ освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Новопавлівської сільської ради.

Коротка назва: ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ.

1.6. Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.7.Кошти і доходи, отримані як основні чи додаткові джерела формування коштів або їх частини не підлягають розподілу між засновником або працівниками, посадовими особами, членами органу управління та іншими пов'язаними з ними особами, та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або працівника, її посадових осіб(крім оплати праці та відрахувань на соціальні заходи).

2.Мета Відділу

2.1.          Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої   

самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору Новопавлівської об’єднаної територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Новопавлівської об’єднаної територіальної громади.

 

3.Основні завдання, функції та права

3.1.          Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1.Здійснює реалізацію державної політики та політики сільської ради  на території Новопавлівської об’єднаної територіальної громади в сферах освіти, молоді та спорту.

3.1.2.Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.

3.1.3.Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.1.4.Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.

3.1.5.Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.1.6.Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців об’єднаної територіальної громади.

3.1.7Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців об’єднаної територіальної громади

3.1.8.Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.1.9.Готує проекти розпорядчих актів сільської ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчих органів і голови об’єднаної територіальної громади, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.10.Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного  законодавства.

3.1.11.Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті сільської ради об’єднаної територіальної громади    .

3.1.12.Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм      власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і   обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.1.13. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.1.14. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції      України  щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

 

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Новопавлівської об’єднаної територіальної громади

3.2.2.Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо  конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.3.Забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки    безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

 

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

3.3.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту,шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

3.3.2.Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм   

 власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і    обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.3.3.Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості  здобуття дітьми і підлітками об'єднаної територіальної громади повної  загальної середньої освіти.

3.3.4.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України  

щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і

 установах освіти.

3.3.5.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.3.6.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної

середньої освіти.

3.3.7.Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану   спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту  обласної   державної адміністрації . 3.3.8.Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

3.3.9.Розробляє i подає на розгляд об’єднаної територіальної громади  пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.

3.3.10.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і

формування банку даних.

3.3.11.Забезпечує виконання рішень об’єднаної територіальної громади  виконавчого комітету, розпоряджень голови з питань, що віднесені до  компетенції Відділу.

3.3.12.Аналізує стан освіти та спорту в об’єднаній територіальній громаді,   прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти,

оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм    власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання міської програми розвитку освіти.

3.3.13.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб об'єднаної територіальної громади  за наявності необхідної матеріально-технічної,  науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.14.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради об’єднаної територіальної громади про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх  навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання. 3.3.15.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради об’єднаної територіальної громади щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної  підсумкової атестації екстерном.

3.3.16.Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради об’єднаної територіальної громади про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв,колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань,спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.17.Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та             позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню. 3.3.18.Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує   постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості,пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.19.Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.3.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.21.Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

3.3.22.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.23.Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.24.Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.3.25.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.26.Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3.3.27.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів.

3.3.28.Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління  об’єднаної територіальної громади.

3.3.29.Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.30.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.31.Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах,  фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.32.Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.3.33.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників  навчально-виховного процесу.

3.3.34.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.35.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо  заохочення та нагородження працівників освіти.

3.3.36.Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, 

аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх  ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

3.3.37.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів;введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем. 3.3.38.Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

3.3.39.Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у  проведенні відповідної роботи.

3.3.40. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних  

закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, аналізує їх  використання.

3.3.41. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.42.Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом  участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 

3.4. Відділ має право:

3.4.1.Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної  культури  та спорту та розгляду  питань,  що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

3.42.Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

3.4.3.Проводити  конференції педагогічних працівників, семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції .

3.4.4.Вносити до Департаменту освіти і науки пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

3.4.5.Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.4.6.Вносити в межах своїх повноважень пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Новопавлівської об’єднаної територіальної громади. 

3.4.7.Вносити Новопавлівській сільській раді об'єднаної територіальної громади пропозиції з питань будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.

3.4.8.Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

3.4.9.Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами,відділами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.4.10.Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо.

3.4.11.Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів підпорядкованих відділу.

3.4.12.Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

3.4.13.Представляти в установленому порядку інтереси Відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

3.5. Відділ освіти,  молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Новопавлівської сільської ради     об’єднаної територіальної громади та виконавчої влади, підприємствами,    установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

3.6.Виходячи з потреб  забезпечення належного функціонування закладу освіти при   

Відділі можуть утворюватися підрозділи(групи, творчі лабораторії, видавничі

центри,інші підрозділи, які функціонують в тому числі і на госпрозрахунковій основі).

 

4.Структура Відділу

4.1.Структура та штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом сільської  ради об’єднаної територіальної громади у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених сільською  радою об’єднаної територіальної громади.

4.2.Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

4.3.Працівники Відділу відповідно до вимог чинного законодавства України   призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням  начальника Відділу освіти.

4.4.При Відділі освіти, молоді та спорту може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально- виховного процесу, представників громадськості.

 

5.Керівництво Відділу

5.1. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням сільського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про освіту» з подальшим затвердженням його кандидатури  на сесії ради.

5.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу, повинна мати вищу    педагогічну освіту, стаж роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та   володіти державною мовою.

5.3.На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу його обов’язки     виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження сільського голови.

5.4.Начальник Відділу:

5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність

за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.4.2.Подає на затвердження сесії сільської ради  положення  про Відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи.

5.4.3.Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. 5.4.4.Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та визначає ступінь  їх відповідальності.

5.4.5.Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних   коштів в межах затвердженого головою громади кошторису.

5.4.6.Надає голові об’єднаної територіальної громади пропозиції щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і    звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну  службу працівників відділу освіти.

5.4.7.подає на розгляд сільському голові проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Вііділу з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

5.4.8.Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти, молоді та спорту.

5.4.19 Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

5.4.10. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими    інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

 

6.Фінансування діяльності Відділу

6.1.Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади, які виділені на його утримання.

6.2.Джерелами фінансування Відділу є:

Кошти сільського  бюджету об’єднаної територіальної громади,інші кошти,  передані Відділу згідно з чинним законодавством.

6.3. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу освіти, молоді та спорту є комунальною власністю Новопавлівської об'єднаної територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

7.Заключні положення

7.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Новопавлівської сільської ради об’єднаної територіальної громади у встановленому законом порядку.

7.2.У разі ліквідації чи реорганізації закладу, його активи не можуть перерозподілятися між працівниками, засновником закладу чи іншими особами, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законом.

7.3.. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Новопавлівської сільської  ради об’єднаної територіальної громади.

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                   І.І.Кондратюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux