Новопавлівська сільська рада
Межівський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 25 червня 2020р.№ № 1927-59/VII
Про затвердження Положення про оренду землі Новопавлівської сільської ради
Опубліковано 30 червня 2020

                               

УКРАЇНА

НОВОПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МЕЖІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ


Про затвердження Положення про оренду землі Новопавлівської сільської ради


             На підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України « Про оренду землі», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 03.03.2004 р. № 220, керуючись пунктом 34 статті 26. частиною 1 етапі 33. статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новопавлівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про оренду землі Новопавлівської сільської ради ( Додаток 1).

Затвердити форму типового договору оренди земельної ділянки (додаток 2)

Контроль за виконання данного рішення покласти на комісію з  питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.В.О. СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ                                                          Л. СОТНИКс. Новопавлівка

25 червня 2020 року

№ 1927-59/VII


Додаток  1

до рішення сільської ради

 № 1927-59/VII  від

25 червня   2020 року


Положення про оренду землі Новопавлівської сільської ради

 

 

Це положення розроблено на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України « Про оренду землі»,» Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 03.03.2004 р. № 220

Оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необ­хідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.


Об'єктом оренди є земельні ділянки, що належать Новопавлівській сільській  територіальній громаді.Орендодавцем земельних ділянок є Новопавлівська сільська  рада.

Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Орендарями земельних ділянок можуть бути громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадян­ства. іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави.

Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодек­сом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», іншими законами України і договором оренди землі.

У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результат аукціону.


Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, за письмовою згодою Новопавлівської сільської  ради.

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити їм.

Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

Для досягнення згоди щодо суттєвих умов договору оренди (суборенди) землі, додаткової угоди до договорів оренди землі складаються їх проекти, які попередньо погоджуються майбутнім орендарем (суборендарем) та скріплю­ються підписом і печаткою (за наявності). Оформлення проектів угод здійснюється при наявності погодженого оренда­рем розміру орендної плати.

Оформлення договорів оренди здійснюється відділом з питань земельних відносин апарату виконкому Новопавлівської сільської ради (Далі  Уповноважений відділ)                 .

Підготовка проекту договору оренди (суборенди) землі, додаткової угоди до договорів оренди землі прово­диться протягом 10 робочих днів з дня надходження до уповноваженого відділу усіх необхідних документів для їх виготовлення.

Розгляд та прийняття рішення Новопавлівською сільською  радою щодо набуття права оренди землі здійснюється при наявності погодженого орендарем проекту договору оренди земельної ділянки.

Укладення договору оренди земельної ділянки із земель комунальної власності здійснюється на підставі до­зволу, наданого рішенням Новопавлівської сільської  ради, прийнятого у порядку, передбаченому ст. 122 Земельного кодексу України або за результатами аукціону.

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нота­ріально. Фінансування витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням, покладається на ініціатора.

Істотними умовами договору оренди землі є:

об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

умови використання та цільове призначення і вид використання земельної ділянки, яка передається в оренду;

наявність чи відсутність на земельній ділянці об'єктів нерухомого майна;

строк дії договору оренди;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну розміру орендної плати.

Невід'ємною частиною договору оренди землі є:


план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

інформація про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.

Один примірник договору оренди землі знаходиться в орендаря, другий — в уповноваженому відділі, третій залишається в органі, який провів державну реєстрацію договору оренди землі.

Уповноважений відділ___ не пізніше 3-х робочих днів з дня підписання договору формує необхідний пакет документів та звертається (направляє) до органу державної реєстрації речових прав для здійснення державної реєстра­ції відповідних речових прав на земельну ділянку. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку здійснюється у відповідності із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної ре­єстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін та відповідно до вимог законодавства, але не може перевищувати 50 років.

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи — орендаря не є підставою для внесення зміни умов або припинення договору оренди землі.

Принципи встановлення розмірів орендної плати за землю

Орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділян­кою згідно з договором оренди землі.

Обчислення розміру орендної плати проводиться згідно з формою розрахунку розміру орендної плати за зе­мельні ділянки комунальної власності, грошова оцінка яких проведена, та на підставі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

До оформлення проекту договору оренди землі проводиться виготовлення документації із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна документації із землеустрою щодо встановлення меж зе­мельної ділянки в натурі (на місцевості). Відповідальність за достовірність даних щодо розмірів, конфігурації земельної ділянки та суміжників несе проектна організація — виконавець документації із землеустрою.


Розмір орендної плати, передбачений договором оренди землі, підлягає перегляду у наступних випадках:

зміна умов господарювання, передбачених договором;

зміна розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодав­ством;

зміна ставок орендної плати;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

інші випадки, передбачені законом.

У разі зміни нормативної грошової оцінки землі у передбаченому законом порядку, коефіцієнтів її індексації, а також офіційної зміни показників індексів інфляції, що тягне за собою зміну розміру орендної плати, розмір орендної плати пропорційно змінюється та підлягає обов'язковій сплаті орендарем в кожному разі такої зміни без погодження із Новопавлівською сільською  радою, як орендодавцем, та без внесення змін та/або доповнень до цього договору.

У такому випадку обчислення розміру орендної плати та її сплата здійснюються орендарем самостійно на підставі цього договору та повідомлення орендодавця про зміну нормативної грошової оцінки землі, яке направляється орендо­давцем засобами поштового зв'язку супровідним рекомендованим листом, разом із витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель Новопавлівської сільської ради  відносно окремої земельної ділянки.

У разі зміни показників індексів інфляції розмір орендної плати коригується (обчислюється і сплачується) орен­дарем самостійно на коефіцієнт інфляції (індекс споживчих цін), який визначається і публікується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики в офіційних періодичних виданнях.

Порядок справляння орендної плати за землю

 

Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.

Орендна плата вноситься орендарем щомісячно на рахунок виконавчого комітету Новопавлівської сільської  ради в роз­мірі 1/12 частини річної орендної плати до 20 числа кожного місяця.

 

 

 

Права та обов'язки орендодавця й орендарів, захист їх прав

Права та обов'язки орендодавця

Орендодавець має право вимагати від орендаря:

використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;

своєчасного внесення орендної плати.

Орендодавець зобов’язаний:

передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання мо­жуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

Права та обов'язки орендаря

Орендар земельної ділянки має право:

самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

отримувати продукцію і доходи.

Орендар земельної ділянки зобов’язаний:

приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або дого­вором оренди землі;

своєчасно в повному обсязі вносити орендну плату.

Перехід права оренди земельної ділянки, пов’язаний із переходом права на будинок/будівлю, що на ній розміщені

У разі відчуження орендарем, як власником будинку/будівель/споруд, розташованих на орендованій ним земельній ділянці та належних йому на праві власності, іншій особі, орендар зобов'язується укласти із набувачем такого об'єкта нерухомості двосторонню угоду про перехід зобов'язань за договором оренди землі (далі — угода) у день укладання правочину про відчуження належного орендареві об'єкта нерухомості (будинку/ будівлі/споруди).

Згідно з умовами угоди орендаря за цим договором замінює особа, яка придбала об’єкт нерухомості, розмі­щений на орендованій земельній ділянці, та набуває всіх прав та обов’язків орендаря, передбачених договором оренди земельної ділянки.

Розгляд питання про перехід зобов’язань за договором оренди землі до нового власника будинку/будівлі , споруди, що на ній розміщені, без прийняття Новопавлівською сільською  радою рішення здійснюється виконавчим комітетом Новопавлівської сільської  ради на підставі поданих документів та підготовленого висновку уповноваженим відділом        щодо можли­вості переходу права користування оренди землі шляхом укладення додаткової угоди.

Після укладення додаткової угоди до договору оренди землі уповноважений відділ не пізніше 3-х робочих днів з дня підписання договору формує необхідний пакет документів та звертається (направляє) до органу державної реєстрації речових прав для здійснення державної реєстрації відповідних речових прав на земельну ділянку. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку здійснюється у відповідності із Законом України «Про державну реєстра­цію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Особа, яка придбала об’єкт нерухомості, розміщений на орендованій земельній ділянці, набуває всіх прав та обов’язків орендаря за цим договором, а зобов’язання орендаря, який здійснив відчуження об'єкта нерухомості, розта­шованого на орендованій земельній ділянці, згідно з цим договором припиняються із дня внесення відповідних змін до запису Державного реєстру прав про право оренди в частині особи орендаря.

Зміна, припинення і поновлення договору оренди землі

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. Зміна умов договору оформляється додатковою угодою до такого договору, яка вчиняється в тій самій формі, що й договір, який змінюється, містить відомо­сті про зміну його умов та є його невід’ємною частиною.

Сторона за договором не пізніше ніж в 20-денний строк з дня отримання примірників додаткової угоди, у разі згоди з її умовами, підписує їх та скріплює печаткою (в разі її наявності) і повертає до уповноваженого відділу         супровідним листом, який може здаватися через канцелярію або направлятися поштою.

У разі наявності необгрунтованих зауважень до додаткової угоди, відхилення пропозиції або неотримання відповіді на неї у 20-денний термін з дня її направлення (із врахуванням часу поштового обігу), спір вирішується в судовому по­рядку.

Договір оренди землі припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспіль­ної необхідності в порядку, встановленому законом;

смерті фізичної особи — орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, ліквідації юридичної особи — орендаря:

У разі засудження фізичної особи — орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім’ї, який виявив бажання і може від­повідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких — до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону;

відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

ліквідації юридичної особи — орендаря.

Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом.

Поновлення договору оренди землі.

По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’яз­ки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це Новопавлівську сільську  раду до спливу строку договору оренди землі у строк, встанов­лений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі, укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повіідомлення орендодавця про запе­речення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із виконавчим комітетом Новопавлівської сільської  ради без прийняття рішення Новопавлівської  сільської  ради про поновлення договору оренди землі.

Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов’язковому порядку.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається за таких умов:

використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

систематична несплата орендної плати;

набуття іншою особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;

у разі необхідності надання земельної ділянки для суспільних потреб, у разі здійснення самочинного будівництва на орендованій земельній ділянці.

Договір оренди землі також може бути достроково розірваний за взаємною згодою сторін.

Розірвання договору оренди землі може відбуватися за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок не­виконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення чи пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України


В.О. СІЛЬСЬКОГО      ГОЛОВИ                                           Л.СОТНИК


Додаток  2

до рішення сільської ради

 № 1927-59/VII  від

25 червня   2020 року
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2004 р. № 220Договір оренди землі________________________________                                                        "___" ________________ 20__ р.

             (місце укладення)


Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________________________

   (прізвище, ім'я та

________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи,

_________________________________________________________________, з одного боку, та

 найменування юридичної особи)

орендар _________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________, з другого, уклали цей

 

договір про нижченаведене:


Предмет договору


1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (земельні ділянки) ____________________________________________________________________________

                                                              (цільове призначення)

з кадастровим номером (кадастровими номерами)_______________________________ ,

яка розташована (які розташовані) _____________________________________________

                                                                                            (місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________________

Об'єкт оренди


2. В оренду передається (передаються) земельна ділянка (земельні ділянки) загальною площею ______________________________________________________________,
                                                                                        (гектарів)

у тому числі _____________________________________________________________________

                                                                           (площа та якісні характеристики

________________________________________________________________________________
земель, зокрема меліорованих,

________________________________________________________________________________
за їх складом та видами угідь - рілля,

________________________________________________________________________________
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

________________________________________________________________________________

3. На земельній ділянці (земельних ділянках) розміщені об'єкти нерухомого майна_______________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________, а також інші об'єкти інфраструктури  __________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг,

________________________________________________________________________________
майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


4. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається (передаються) в оренду разом з______________________________________________________________________________
                     (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

_____________________________________________________________________________________

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення договору становить:

____________________________________ ______ гривень;

(кадастровий номер земельної ділянки )

____________________________________ ______ гривень.

(кадастровий номер земельної ділянки)

6. Земельна ділянка (земельні ділянки), яка передається (які передаються) в оренду, має (мають) такі недоліки, що можуть перешкоджати її (їх) ефективному використанню: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.


7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини* ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Строк дії договору


8. Договір укладено на ____________________ років (у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди не може бути меншим як сім років; у разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка (земельні ділянки) надається (надаються) в оренду на строк не менш як 30 років; у разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 10 років).


Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.


Орендна плата


9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі ___________________

___________________________________________________________________________
(розмір орендної плати: у грошовій формі — у гривнях із зазначенням ___________________________________________________________________________
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за

___________________________________________________________________________
земельні ділянки державної або комунальної власності — із зазначенням відсотків
___________________________________________________________________________
суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки; ___________________________________________________________________________
в натуральній формі (для земельних ділянок приватної
___________________________________________________________________________
власності) - перелік, кількість або частка продукції, одержуваної
___________________________________________________________________________
із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови,
___________________________________________________________________________
порядок, строки поставки, при цьому розрахунок у натуральній формі повинен
___________________________________________________________________________
відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими
_________________________________________________________________________.
цінами на дату внесення орендної плати)


10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації.

    -------------------------------------

             (непотрібне закреслити)


Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.


11. Орендна плата вноситься у такі строки:

1) за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів:

за перший рік - не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

2) за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

3) за земельні ділянки приватної власності, земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності у такі строки_________________________________________________________________________.


12. Передача продукції в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.


13. Розмір орендної плати переглядається ______________________________________

(періодичність)

у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом.

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.


14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі ________ відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.


Умови використання земельної ділянки (земельних ділянок)


15. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається в оренду для ________________________________________________________________________________
                                                                          (мета використання)

________________________________________________________________________________


16. Цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок) ____________________

________________________________________________________________________________


17. Умови збереження стану об'єкта оренди _____________________________________

_______________________________________________________________________________Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)


21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку (земельні ділянки) у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок), проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають)   відшкодуванню.  Умови,  обсяги   і   строки

                          ------------------------------------
                                          (непотрібне закреслити)

відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок) визначаються окремою угодою сторін.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання

земельної ділянки (земельних ділянок)


26. На    орендовану   земельну   ділянку  (орендовані земельні ділянки)  встановлено   (не    встановлено) ------------------------------------------
                                                                                                                                                    (непотрібне закреслити)

   обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб

________________________________________________________________________________
(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

________________________________________________________________________________


27. Передача в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.Інші права та обов'язки сторін*


28. Права орендодавця:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

* Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі".


29. Обов'язки орендодавця**:____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


30. Права орендаря:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

31. Обов’язки орендаря***: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження
об'єкта оренди чи його частини


32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).--------------------
                                                             (непотрібне закреслити)


Страхування об'єкта оренди

 

33. Згідно з цим договором  об'єкт  оренди  підлягає (не підлягає)  страхуванню  на  весь  ----------------------------
                                                                                                         (непотрібне закреслити)

період дії цього договору.


34. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар (орендодавець).

                                                                                 -------------------------------
                                                                                                       (непотрібне закреслити)


35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.


Зміна умов договору і припинення його дії


36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

 

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

 

37. Дія договору припиняється у разі:

 

закінчення строку, на який його було укладено;


придбання орендарем земельної ділянки (земельних ділянок) у власність;

 

викупу земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки (земельних ділянок) з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

 

ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;


рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), яке істотно перешкоджає її (їх) використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 

39. Розірвання   договору   оренди   землі   в   односторонньому   порядку    допускається (не допускається).

----------------------------------------
         (непотрібне закреслити)


Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є**** ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки)   до   другої   особи,   а   також  реорганізація  юридичної   особи-орендаря   є   (не  є)   

                                                                                                                              --------------------------
                                                                                                                              (непотрібне закреслити)

підставою для зміни умов або розірвання договору.


Право на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за  рішенням  суду  переходить  (не переходить)  до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю 

 -------------------------------------
      (непотрібне закреслити)

земельну ділянку (ці земельні ділянки) разом з орендарем.


Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору


41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

 

42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

 

43. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

 


Реквізити сторін


Орендодавець

Орендар

Новопавлівська сільська рада 

(прізвище, ім'я та по батькові

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________
фізичної особи, паспортні дані

______________________________________
фізичної особи, паспортні дані

_______________________________________
(серія, номер, ким і коли

______________________________________
(серія, номер, ким і коли

_______________________________________
виданий), найменування юридичної

______________________________________
виданий), найменування юридичної

_______________________________________
особи, що діє на підставі

______________________________________
особи, що діє на підставі

_______________________________________
установчого документа (назва,

______________________________________
установчого документа (назва,

_______________________________________
ким і коли затверджений),

______________________________________
ким і коли затверджений),

_______________________________________
відомості про державну

______________________________________
відомості про державну

_______________________________________
реєстрацію та банківські

______________________________________
реєстрацію та банківські

_______________________________________
реквізити)

______________________________________
реквізити)Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особиМісце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

_______________________________________
(індекс, область,

______________________________________
(індекс, область,

_______________________________________
район, місто, село, вулиця,

______________________________________
район, місто, село, вулиця,

_______________________________________
номер будинку та квартири)

______________________________________
номер будинку та квартири)


Ідентифікаційний номер _________________

Ідентифікаційний номер ________________

_______________________________________
(фізичної особи)

______________________________________
(фізичної особи)


Ідентифікаційний код ____________________

Ідентифікаційний код ___________________

_______________________________________
(юридичної особи)

______________________________________
(юридичної особи)


Підписи сторін


Орендодавець

Орендар

_______________________________________

______________________________________

МП (за наявності печатки)

МП (за наявності печатки)
__________

* У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 “Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) приватної власності рекомендується у пункті 7 “Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначати дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення державної та /або комунальної власності (сільськогосподарські угіддя) включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів, шляхом перевірки не рідше ніж один раз на три роки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

*** У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

**** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України “Про оренду землі” та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України “Про оренду землі” у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

 

 

{Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1724 від 13.12.2006№ 780 від03.09.2008№ 843 від 23.11.2016№ 890 від 22.11.2017}
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux